+420 774 295 093
info@mizy.cz

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti pro nájem vozidla

1. Smlouva a Obchodní podmínky

 • Společnost Mizy, s.r.o., IČ: 05241235se sídlem Na Podkovce 282/12, 147 00 Praha 4
  (dále jen „pronajímatel“) smlouvou o nájmu dopravního prostředku (dále jen „Smlouva“) předává nájemci uvedenému ve Smlouvě (dále jen „nájemce“) k dočasnému užívání osobní automobil ve Smlouvě specifikovaný (dále jen „vozidlo“), za nájemné ve Smlouvě sjednané.
 • Tyto Obchodní podmínky blíže upravují nájemní vztah založený Smlouvou mezi pronajímatelem a nájemcem a tvoří nedílnou součást Smlouvy. Nájemce obdrží od pronajímatele předem znění Obchodních podmínek spolu se zněním Smlouvy, a při podpisu Smlouvy bude písemné znění Obchodních podmínek připojeno k písemnému vyhotovení Smlouvy určenému nájemci. Podpisem Smlouvy se nájemce zároveň zavazuje k dodržování povinností, které z Obchodních podmínek vyplývají, a bere na vědomí, že porušení těchto povinností je zároveň porušením Smlouvy. 
 • Smlouva a Obchodní podmínky se řídí českým právem. Pro případ soudního sporu si pronajímatel a nájemce dohodli věcnou a místní příslušnost českých soudů. 

2. Předání a vrácení vozidla

 • Pronajímatel předává nájemci vozidlo v místě a době uvedené ve Smlouvě. 
 • Pronajímatel předá nájemci spolu s vozidlem doklady od vozidla, výbavu a příslušenství vozidla.  
 • Pronajímatel je povinen předat nájemci vozidlo v řádném technickém stavu, způsobilé k provozu a k užívání v souladu s platnými právními a technickými předpisy. Také po provedení kontroly stavu počítadla ujetých kilometrů, množství provozních kapalin, pneumatik, osvětlení, akumulátoru a kompletnosti povinné výbavy v souladu s vyhláškou číslo 341/2002 Sb. Za vozidlo je uhrazena silniční daň a poplatek za rádio.
 • Vozidlo je předáváno s plně natankovanou nádrží a s platnou dálniční známkou pro území ČR a je vybaveno v zimním období zimními pneumatikami.
 • Veškeré zjištěné vady, připomínky a stížnosti vztahující se k pronajatému vozidlu, musí nájemce uplatnit při převzetí vozidla formou záznamu ve Smlouvě. Ve Smlouvě je rovněž uveden stav tachometru v okamžiku předání vozidla a jeho případná poškození.
 • Nájemce je povinen vrátit pronajímateli vozidlo včetně veškerého příslušenství a dokumentů na místě a v době sjednané na základě Smlouvy. 
 • Nájemce je povinen vrátit vozidlo s přihlédnutím k obvyklému opotřebení ve stavu, v jakém jej převzal, a s plně natankovanou nádrží. Případně je povinen uhradit rozdíl v ceně pohonných hmot chybějících v nádrži ke dni vrácení vozidla. Účtován je manipulační poplatek ve výši 200,- Kč za doplnění pohonných hmot a za každý jeden litr paliva je účtováno 40,- Kč.
 • Nájemce není při jednodenním pronájmu omezen počtem ujetých kilometrů, při dvou a vícedenním pronájmu je oprávněn ujet za jeden den maximálně 400 km. Cena za nadlimitní kilometry bude vyúčtována nájemci po odevzdání vozidla, a to ve výši 3,- Kč za jeden km.
 • V případě ztráty nebo zničení vozidla je nájemce povinen platit nájemné včetně všech dalších poplatků až do té doby, dokud ztrátu pronajímateli neohlásil anebo se o ztrátě nebo zničení vozidla pronajímatel jinak nedozvěděl.
 • Pronajímatel upozorňuje nájemce pro případ prodlení s vrácením vozidla ve stanoveném termínu a na určeném místě, že pronajímatel může ohlásit vozidlo jako ztracené nebo zcizené policejním orgánům, a případně na něj podá žalobu na vydání věci u příslušného soudu s tím, že důsledky, které z takové skutečnosti mohou pro něj vyplynout, nese výlučně nájemce. Užívá-li nájemce vozidlo v rozporu se sjednanými podmínkami, nebo způsobem, který způsobuje pronajímateli škodu, nebo vyjede neoprávněně s vozidlem do zahraničí, má pronajímatel právo nájemní smlouvu vypovědět s okamžitou platností. Sankce budou na uvážení pronajímatele.
 • V případě včasného nevrácení vozidla, jdou náklady spojené s odebráním vozidla, jeho přepravou, skladováním a výrobou nových klíčů, za nájemcem.

3. Podmínky užívání vozidla

 • Vozidlo může užívat a řídit pouze nájemce. Je-li tak ujednáno ve Smlouvě, může svěřit jeho řízení též osobě starší 18 let, která musí být držitel řidičského oprávnění příslušné skupiny (popř. podskupiny) pronajatého vozidla (dále jen „další řidič“). Údaje o dalších řidičích, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště a číslo řidičského průkazu, musí být uvedeny ve Smlouvě. Nájemce odpovídá za to, že další řidič bude dodržovat povinnosti stanovené nájemci Smlouvou nebo Obchodními podmínkami. 
 • Nájemce je oprávněn užívat vozidlo k účelu a způsobem, k němuž je běžně určeno. To zahrnuje dopravu osob a přepravu věcí, která nepoškozuje, neznečišťuje a nepřetěžuje vozidlo. Nájemce nesmí převážet ve vozidle náklady těžší než je nosnost vozidla, nebezpečné náklady a zvířata, užívat vozidlo ke zkušebním nebo sportovním účelům nebo k tažení jiných vozidel.
 • Nájemce nesmí poskytnout vozidlo jiné osobě za účelem podnikání, používat jej k transportu osob nebo věcí za úplatu nebo na něj umisťovat reklamu.
 • Nájemce bere na vědomí, že v případě nájmu delšího než jeden měsíc je povinen přistavit vozidlo pronajímateli ke kontrole, případně k výměně pneumatik, jedenkrát za každý měsíc. Termín kontroly, případně výměny pneumatik, může pronajímatel s nájemcem sjednat telefonicky.
 • Nájemce je povinen před každou jízdou zkontrolovat stav vozidla a řádně pečovat o vozidlo, aby nedocházelo k jeho nadměrnému opotřebování. Nájemce je povinen zabezpečit vozidlo proti odcizení, zneužití nebo poškození. Zejména je povinen po zaparkování nenechávat ve vozidle klíče, dokumenty od vozidla a vozidlo uzamknout, používat veškerá zabezpečovací zařízení, kterými je vozidlo vybaveno a nenechávat ve vozidle viditelně věci vyšší hodnoty.
 • Bude-li vozidlo vyžadovat servisní zásah, je tuto skutečnost nájemce povinen neprodleně oznámit pronajímateli, který na svoje náklady servis zabezpečí či v případě akutních potíží sdělí nájemci, jak a kde má nechat vozidlo opravit. Nájemce tak může v průběhu nájmu dát vozidlo do opravy pouze s písemným předchozím souhlasem pronajímatele. Oprava vozidla se musí učinit u autorizovaného servisu, pokud pronajímatel neurčí jinak. V případě, že nájemce zadá opravu vozidla bez souhlasu pronajímatele nebo zadá opravu mimo autorizované servisy nebo servis určený pronajímatelem, náklady spojené s opravou nese sám.  Nájemce též nese náklady spojené s opravou v případě, že závadu na vozidle způsobil nedodržením provozních a technických pokynů výrobce pro vozidlo či obvyklých podmínek užívání takového vozidla nebo porušením pravidel silničního provozu (nebudou-li opravy kryty havarijním pojištěním). V ostatních případech tyto náklady nese pronajímatel. V případě překročení termínu pravidelné servisní prohlídky vozidla o více než 1.000 km nebo jeden měsíc, je nájemce povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 1% z pořizovací ceny vozu (vč. DPH). Tato smluvní pokuta náleží pronajímateli i opakovaně, pokud dojde k překročení termínu opakovaně o dalších 1.000 km nebo za každý další měsíc.
 • V případě škodní události na vozidle, kterou nájemce neohlásí pronajímateli, popř. policii, bude účtován sankční poplatek 40% z ceny škody na vozidle určené autorizovaným servisem.
 • Užití vozidla pro cestu do zahraničí je možné jen s vědomím a předchozím souhlasem pronajímatele. Nájemce je povinen pronajímateli jmenovitě uvést cizí státy, v nichž vozidlo hodlá užívat, a přibližnou dobu trvání cesty na tomto území. Nájemce je povinen pro provoz vozidla v zahraničí mít všechna příslušná povolení a dodržovat právní předpisy daného státu. Nájemce odpovídá pronajímateli za veškeré škody a sankce, které vzniknou používáním vozidla v zahraničí, kdy se nájemce dostane s vozidlem do rozporu s místními právními předpisy. Pronajímatel tímto v této souvislosti prohlašuje, že vozidlo splňuje technické podmínky pro jeho provoz po pozemních komunikacích dle předpisů EU. Pokud bude vozidlo v zahraničí zabaveno či zadrženo, je nájemce povinen nejen platit nájemné (vč. příp. sankce), ale též musí provést veškerá možná legální opatření k uvolnění vozidla.
 • Veškeré pokuty a jiné sankce za dopravní přestupky a jiná porušení právních předpisů způsobené nájemcem v průběhu nájmu vozidla je povinen uhradit nájemce na vlastní náklady na místě či do 14 dnů od doručení výzvy pronajímatelem, pokud pokutu za něj hradil pronajímatel. Nájemce je povinen informovat pronajímatele o všech dopravních přestupcích a jiných porušeních právních předpisů, při kterých byl ztotožněn orgány veřejné moci.

4. Odpovědnost za škodu a pojištění

 • Pronajímatel výslovně uvádí, že vozidlo je pojištěno ze zákonné odpovědnosti proti škodám způsobeným jeho provozem třetím stranám a dále pojištěno rovněž havarijně se spoluúčastí uvedenou ve Smlouvě. Pronajímatel nenese odpovědnost za věci ponechané ve vozidle ani za škody způsobené osobám přepravovaným na ostatních sedadlech vozidla.
 • Každou pojistnou událost a poškození vozidla je nájemce povinen ihned ohlásit pronajímateli, Policii ČR či policii příslušné země. Dále je povinen vyplnit formulář Záznam o dopravní nehodě, soupis všech účastníků, svědků, vozidel a jiných dotčených předmětů nebo Záznam o škodě. Při nesplnění této povinnosti bude případný postih pojišťovny uplatněn proti nájemci.
 • Lze-li vzniklou škodu na vozidle uplatnit u pojišťovny, u které je vozidlo pojištěno, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli nekrytou část nákladů škody do maximální výše 10% škody, minimálně 10.000,- Kč bez DPH, tj. výši sjednané spoluúčasti pojištění z každé pojistné události. V případě, že výše škody nedosahuje minimální výše spoluúčasti pojištění dle věty první, je nájemce povinen zaplatit pronajímateli skutečnou výši škody. V případě poškození laku karoserie (např. odřením či poškrábáním – nikoli dopravní nehodou), je pronajímatel oprávněn poškozené plochy nechat nalakovat na účet nájemce, aniž by byla náhrada škody požadována po pojišťovně z titulu havarijního pojištění. Za nalakování jednoho dílu karosérie si bude pronajímatel účtovat 7.000,- Kč u pastelového laku a 9.000,- Kč u metalického laku.
 • V případech, kdy se zákonné nebo havarijní pojištění nevztahuje na krytí vzniklé škody způsobené nájemcem v plném rozsahu, je nájemce povinen zaplatit nekrytou část škody a v případech, kdy se pojištění na krytí vzniklých škod nevztahuje vůbec, je nájemce odpovědný za celou výši škody.
 • Vznikne-li na vozidle škoda způsobená podstatným porušením podmínek Smlouvy nebo Obchodních podmínek, nedodržením technických podmínek provozu vozidla či po požití alkoholických nápojů nebo jiných omamných a návykových látek nájemcem, je nájemce povinen uhradit pronajímateli veškeré náklady spojené s likvidací škody, která vznikla na vozidle a jeho příslušenství a ušlý zisk po dobu opravy vozidla.
 • V případě ztráty klíčů od vozidla, dokladů od vozidla či jiné výbavy a příslušenství vozidla v průběhu nájmu a jeho nevrácení při skončení nájmu je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené se zajištěním nové výbavy a příslušenství.  

5. Mimosoudní řešení sporů

 • Dojde-li mezi společností MIZY, s.r.o. a nájemcem v postavení spotřebitele ke sporu ze smlouvy o nájmu vozidla, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, www.adr.coi.cz.