+420 774 295 093
info@mizy.cz

GDPR

Využitím rezervačního formuláře, tj. zadáním a odesláním vašich identifikačních údajů spolu se zasílanou zprávou, dochází k poskytnutí vašich osobních údajů ke zpracování ve smyslu platné právní úpravy týkající se ochrany osobních údajů a nakládání s nimi. Osobním údajem jsou veškeré informace, které lze přiřadit ke konkrétně identifikované fyzické osobě. Správcem osobních údajů je naše společnost MIZY, s.r.o., se sídlem Na Podkovce 282/12, 147 00 Praha 4, IČO 05241235 (dále též „Správce“).

S vašimi osobními údaji při zpracování nakládáme v souladu s požadavky  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

Zpracování osobních údajů provádí Správce výlučně sám v elektronické formě na svých vlastních datových zařízeních. Přístup k osobním údajům mají pouze pověření zaměstnanci Správce v rámci plněný svých pracovních úkolů. Během celé doby zpracování jsou vaše osobní údaje řádně technicky zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu třetích osob. Osobní údaje dále mohou pro Správce zpracovávat poskytovatel webhostingu a softwaru, je-li to třeba k řádnému provozu a údržbě elektronických systémů správce.

Správce provádí zpracování následujících osobních údajů:

  • Kontaktní údaje – jméno, e-mailová adresa
  • Osobní údaje obsažené v zaslané zprávě (v závislosti na obsahu zprávy se může jednat například o jméno, příjmení, titul, adresu bydliště, místo podnikání, IČO, DIČ, datum narození apod.)

Vaše kontaktní údaje a osobní údaje obsažené v zaslané zprávě zpracováváme za účelem vyřízení záležitosti, které se zpráva týká (např. zodpovězení dotazu, vyřízení stížnosti, přijetí a evidence objednávky), a to po dobu jednoho roku od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li právní předpis uchování komunikace po dobu delší, nebo nebude-li takové uchování nutné pro účely plnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli, či pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce.

V souladu s Nařízením GDPR máte jako subjekt poskytnutých osobních údajů zejména následující práva (podrobněji upravena jsou v čl. 15 – 21 Nařízení GDPR):

  • požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem, v jakém rozsahu, jak dlouho a kdo k nim má přístup,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat výmaz osobních údajů;  výmaz provedeme, pokud uchování údajů není nezbytné pro plnění právních povinností nebo určení, výkon a obhajobu právních nároků Správce, a
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování osobních údajů, nebo stížností a žádostí týkajících se zpracování a ochrany osobních údajů, se na nás prosím obracejte elektronicky prostřednictvím tohoto formuláře nebo e-mailem na adresu uvedenou na těchto webových stránkách, písemně na adresu sídla naší společnosti. Případnou stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů dále můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů.